top of page

Medlemsvilkår ved Tindlund Trening AS

Avtalen mellom medlemmet og Tindlund Trening AS består av medlemskontrakten samt følgende vilkår for bruk av treningstilbudet ved Tindlund Trening.

Tindlund Trening AS

 • Fastsetter de regler og retningslinjer som gjelder for bruk av treningssenteret

 • Vil foreta adgangskontroll

 • Vil behandle medlemsinformasjon konfidensielt

 • Skal tilrettelegge treningen slik at den gir best mulig utbytte for medlemmet

 • Kan, med forvarsel, holde stengt og redusere åpningstider

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under oppholdet i senteret, herunder tap av og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt

 • Vil bortvise synlig rusede personer og misbrukere av dopingmidler

 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart


Medlemmet

 • Forplikter seg til å følge gjeldende regler, retningslinjer og anvisninger som blir gitt ved treningssenteret

 • Skal identifisere seg ved adgangskontroll i senteret

 • Samtykker i at Tindlund Trening AS kan registrere personopplysninger

 • Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av Tindlund Trening AS sitt tilbud

 • Kan ikke kreve erstatning eller refusjon av treningsavgift dersom senteret må holde stengt ved uforutsette hendelser

 • Plikter å melde fra om endring av adresse, navn eller bankkonto

 • Inngår et personlig medlemskap med Tindlund Trening AS som ikke kan overdras eller benyttes av andre

 • Misbrukere av dopingpreparater aksepteres ikke som medlemmer                                            

Hygiene

 • Det skal brukes rene sko og rent treningstøy beregnet til innendørs bruk. Trening i bar overkropp er ikke tillatt

 • Det skal brukes håndkle under trening

 • Tindlund Trening AS har 18 års aldersgrense*

* Unntak kan gis av deleiere ved Tindlund Trening AS. Klientens foresatte er da ansvarlige for barnet, og skal trene sammen med barnet.  Nøkkelkort gis kun de foresatte, som også må tegne abonnement. 
 

Nøkkelkort
Medlemmet får utlevert et nøkkelkort ved innmelding som gir adgang til senteret. Nøkkelkortet er personlig og skal ikke lånes ut eller benyttes til å gi andre adgang til senteret. Ved tap av nøkkelkort skal medlemmet straks melde fra til Tindlund Trening AS, slik at misbruk forhindres. Nytt nøkkelkort koster kr 200. Nøkkelkortet skal leveres inn etter endt kontraktstid.


Betalingsbetingelser
a) avtalegiro/ faktura:
Medlemsavgiften for resterende dager i oppstartsmåned, samt avgift for neste måned betales kontant ved innmelding. Deretter trekkes terminbeløpet av medlemmets konto. Terminbeløpet forfaller til betaling den 18. hver måned. Hvis medlemmet bytter bankkonto, må medlemmet selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt beløp fra ny konto.

b) manglende betaling:
Medlemmet er ansvarlig for at terminbeløpet blir innbetalt til rett tid. Ved forsinket betaling sendes kravet til Remind inkasso etter 14 dager. Hvis betaling fortsatt uteblir, vil medlemskapet opphøre, og gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling.

c) prisjustering:
Tindlund Trening AS forbeholder seg retten til, med 60 dagers varsel, en årlig prisjustering av medlemsavtaler.
 

Frys av medlemsavtalen

Medlemsavtalen kan fryses uavhengig av årsak. Frysing av avtalen gjøres på tlf 69144840 eller på mail resepsjonen@tindlund.no. Påbegynt måned fryses ikke.

Oppsigelse av medlemsavtalen
Avtalegiro/ faktura:
Oppsigelse av medlemskap gjøres per e-post til resepsjonen@tindlund.no eller på tlf 69144840. Oppsigelsen skal bekreftes per e-post eller på sms. Medlemsavtalen avsluttes med en måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Ved registrert oppsigelse, i f.eks september, opphører medlemskapet 31. oktober

Senterets oppsigelse av medlemsavtale:
Tindlund Trening AS kan si opp medlemsavtalen dersom medlemmet misligholder avtalen eller bryter norsk lov når det oppholder seg i senteret. Allerede innbetalte medlemsavgifter blir ikke refundert. Gjenværende kontraktsverdi forfaller da i sin helhet til betaling.

bottom of page